Om foreningen / Vedtægter

Vedtægter

§ 1 Formål

 Stk.1

Foreningen har til formål, ud fra det frivillige foreningsarbejde, at fremme idræt og
andet kulturelt virke samt at tilbyde et fællesskab, der gør foreningen til et lokalt samlingssted for hele familien.

 

§ 2 Hjemsted

Stk. 1

Foreningens navn er Hadbjerg-Ødum-Selling Trivsels- og Idrætsforening. Navnet kan forkortes til HØST IF.

Stk. 2

Foreningen er stiftet den 2/9 2010 efter sammenlægning af Ødum-Hadbjerg
Gymnastikforening, ØHG (stiftet 29/10 1959) og GYMO ’82 (stiftet 1/3 1982)

Stk. 3

Foreningens hjemsted er Favrskov Kommune.

 

§ 3 Optagelsesbetingelser

 Stk. 1

Enhver kan optages som aktivt eller passivt medlem af foreningen mod betaling af det fastsatte kontingent.

Stk. 2

Kontingentstørrelse og betalingsfrist for de enkelte idrætsgrene ifølge takstblad, som vedtages af generalforsamlingen.

Stk. 3

Indmeldelse sker for 1 sæson ad gangen på de enkelte hold afhængig af idrætsgrenen.

 

§ 4 Udelukkelse (eksklusion)

Stk. 1

Et medlem kan udelukkes af foreningen ved:

Stk. 2

Kontingentrestance udover 3 måneder. Ved betaling af kontingentrestance samt evt. gebyrer kan et udelukket medlem optages igen.

Stk. 3

Bestyrelsen kan udelukke medlemmer, der modarbejder foreningen eller dens formål.

Udelukkede medlemmer kan få deres sag optaget på førstkommende ordinære generalforsamling, såfremt det udelukkede medlem ønsker dette.

 

§ 5: Generalforsamling

 Stk.1

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Indvarslingen skal offentliggøres mindst 3 uger før generalforsamlingens afholdelse i Lokalavisen og/eller HØST-bladet samt hjemmeside.

Stk. 2

Dagsordenen skal omfatte mindst følgende punkter: 

Valg af dirigent, stemmetællere og referent

Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Aktivitetsudvalgenes beretning

Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.

Fremlæggelse og godkendelse af budget og kontingent

Indkomne forslag

Valg af bestyrelsesmedlemmer

Valg af formand og et menigt medlem – på lige år

Valg af økonomiansvarlig, næstformand og et menigt medlem – på ulige år

Valg af 2 suppleanter

Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant

Evt.


Stk. 3

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i
hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 4

Medlemmer, der er fyldt 14, har stemmeret på generalforsamlingen. For medlemmer under 14 overgår stemmeretten til forældrene med en stemme pr. barn. Instruktører har stemmeret. Medlemmer, der er i kontingentrestance, har ikke stemmeret.

Stk. 5

Både aktive og passive medlemmer og instruktører kan deltage i foreningens generalforsamling.

Stk. 6

Valgbare til bestyrelsen er alle medlemmer, der er fyldt 18 år, dog skal den økonomiansvarlige og formanden være fyldt 25 år.

Stk. 7

Vedtægtsændringer kræver 2/3 af generalforsamlingens stemmer. Hvis der stilles forslag om vedtægtsændringer, skal disse være udsendt sammen med indkaldelsen af generalforsamlingen.

Stk. 8

Ekstraordinær generalforsamling kan holdes, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller når mindst 25 medlemmer skriftligt og begrundet fremsætter ønske derom.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest en måned efter den fremsatte begæring.

Indvarsling sker som til en ordinær generalforsamling og med angivelse af dagsorden.

Dagsorden:

Valg af dirigent, stemmetæller og referent

Indkomne forslag / el. valg (jf. § 6)

Evt.

 

§ 6 Bestyrelsen

Stk. 1

Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en økonomiansvarlig og to menige medlemmer.

Stk. 2

Såfremt et medlem af bestyrelsen udtræder inden valgperiodens udløb eller afskæres fra at deltage aktivt i bestyrelsens arbejde i mere end 3 måneder, indtræder suppleanten, som herefter sidder det afgående medlems periode ud.

Stk. 3

Hvis det er formanden, næstformanden eller den økonomiansvarlige, der udtræder af bestyrelsen, konstituerer denne sig på det først kommende bestyrelsesmøde efter suppleantens indtræden.

Såfremt § 5 stk. 6 derved ikke kan overholdes, indkalder bestyrelsen hurtigst muligt til en ekstraordinær generalforsamling, med valg til den afgående post på
dagsordenen. Dette valg gælder for resten af det afgåede bestyrelsesmedlems
valgperiode.

Stk. 4

Der vælges 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Revisorerne er skiftevis på valg. 

Stk. 5

Revisor- og bestyrelsessuppleanten vælges kun for 1 år. 

Stk. 6

Bestyrelsen er forpligtiget til at føre protokol ved generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og andre vigtige møder. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden samt den overordnede forretningsorden for udvalgene. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, og når fraværende medlemmer er gjort bekendt med mødets afholdelse.

Stk. 7

Udvalg og aktiviteter med budget skal godkendes af bestyrelsen.

 

§ 7 Regnskab / Økonomi

 Stk. 1

Foreningens regnskab følger kalenderåret. Den økonomiansvarlige fremlægger regnskab og budget på generalforsamlingen.

Stk. 2

Der udarbejdes et budget for hele foreningen, hvori også budgetter for de enkelte idrætsgrene er indeholdt.

Stk. 3

De enkelte idrætsgrene afleverer næste års budgetforslag til den økonomiansvarlige senest 1. november.
 
Stk. 4

Bestyrelsen udarbejder budget for øvrige aktiviteter og evt. ad hoc udvalg. 

Stk. 5

Bestyrelsen afholder møde med de enkelte idrætsgreneudvalg mht. økonomi og den økonomiansvarlige fremlægger kvartalsregnskab.

Stk. 6

Regnskabet skal være afsluttet og revideret senest 3 uger før generalforsamlingen.

Stk. 7

For foreningens forpligtelser hæfter den alene med dens formue.

Stk. 8

Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens gæld.

 

§ 8 Tegningsregler

Stk. 1

Foreningen tegnes af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. 

Stk. 2

Den økonomiansvarlige har ved evt. fuldmagt fra bestyrelsen bemyndigelse til at disponere over foreningens konti.

Stk. 3

Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af hele bestyrelsen.

Stk. 4

Bestyrelsen kan meddele fuldmagt.

 

§ 9 Opløsning 

Stk. 1

Ved en opløsning forstås et fuldstændigt ophør af samtlige af de aktiviteter, foreningen tilbyder samt en nedlæggelse af hele den forretning, som bestyrelsen varetager.

Stk. 2

Foreningen betragtes ikke som opløst, hvis den ved for eksempel fusion eller andet foreningsmæssigt samarbejde skifter navn.

Stk. 3

Opløsning af foreningen kan kun ske på to på hinanden følgende generalforsamlinger, og kun når disse er indkaldt med dette ene formål, at opløse foreningen.

Stk. 4

På begge generalforsamlinger skal mindst 3/4 af de fremmødte stemme for en nedlæggelse af foreningen.

 Stk. 5

Der må maksimalt gå 14 kalenderdage mellem de to generalforsamlinger.

Stk. 6

Ved foreningens opløsning deponeres dens formue og ejendele hos Favrskov Idrætssamvirke, som indsætter evt. kontante midler på en spærret konto til højeste indlånsrente. Foreningens løsøre kan realiseres, og beløbet herfor indsættes ligeledes på den spærrede konto.

 Stk. 7

Efter et halvt år – og senest et år regnet fra foreningens endelige opløsning - fordeles midlerne til almennyttige, sportslige formål i Favrskov Kommune.

Stk. 8

Fordelingen foretages af de tre senest fungerende bestyrelsesmedlemmer samt to repræsentanter fra Favrskov Idrætssamvirke.

Stk. 9

Såfremt der i foreningens tidligere virkeområde dannes en ny lignende forening, prioriteres denne som modtager af midlerne.

 

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 2. september 2010 - revideret på ordinær generalforsamling den 20. februar 2024

HØST IF | CVR: 30324676 | Mejsevej 1, Hadbjerg, 8370 Hadsten